Exhibition “Pylyp Orlyk – the path of the hetman. Baturyn” We present you a documentary film-exhibition for the Day of Ukrainian Statehood, created by our fellow museum colleagues of the National Reserve “Hetman’s Capital”. For the first time in history, an important period of formation of the future hetman Pylyp Orlyk and the path which he went through in the hetman’s capital- Baturyn is revealed. The core of the exhibition consists of artifacts of the beginning of the XVIII-XXI centuries from the collection of the National Reserve “Hetman’s Capital” and of the unique documents from the archives of Ukraine, France and Russia, collected and studied by historians of the Reserve in collaboration with leading historians studying Orlyk’s legacy. We congratulate the selfless work of the museum workers and the General Director of the National Historical and Cultural Reserve “Hetman’s Capital” Nataliya Rebrova, who under the conditions of Russian aggression, continues to research the state-building processes and the history of Ukraine.
     
     
Документальний фільм-виставка до Дня Української державності, створений нашими колегами-музейниками Національного заповідника “Гетьманська столиця”. Вперше в історії розкривається важливий період формування майбутнього гетьмана – шлях становлення Пилипа Орлика, який він пройшов у гетьманській столиці Батурині. Основою виставки є предмети початку ХVІІІ–ХХІ ст. із зібрання заповідника «Гетьманська столиця» та унікальні документи із архівів України, Франції та росії, зібрані та опрацьовані істориками нашого заповідника у співпраці з провідними істориками, що вивчають діяльність Орлика. Ми вітаємо подвижницьку роботу музейників та Генеральної директорки Національного історико-культурного заповідника “ Гетьманська столиця” Наталію Реброву, які в умовах російської агресії продовжують досліджувати державотворчі процеси та історію України.